Pilotní projekt

„I mezi námi žijí hrdinové“

„Vyhledej si svého hrdinu třetího odboje“

Uvedený projekt byl realizován na třech školách – ZŠ Deblín, ZŠ Modřice, Gymnázium Tišnov.

Řídící tým projektu: zástupce Občanského sdružení PAMĚŤ a z každé školy jeden učitel.

Projekt žákům jednotlivých škol přiblížil nedávné období naší historie v jednotlivých oblastech, vesnicích, městech. Osobní badatelskou činností žáci získávali informace od pamětníků, z archivů či kronik a ze získaných informací zpracovali výsledný produkt pilotního projektu.

Výstupy projektu

Jedním z hlavních výsledků projektu je tištěná brožura, která ukazuje zájem a píli, s jakou se žáci, studenti i učitelé zapojili do hledání odvážných lidí ve svém okolí.

I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové I mezi námi žijí hrdinové

Pro potřeby prezentací byla vytvořena speciální výstava, zde si můžete prohlédnout náhledy jednotlivých panelů.

I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava I mezi námi žijí hrdinové - výstava

 

Průběh projektu

 • Vytipování hrdiny
 • Získání materiálů z archivů, kronik, rozhovory s pamětníky
 • Příprava medailonku hrdiny – písemně, případně natočení DVD
 • Zpracování panelu hrdiny
 • Předání panelu hrdiny starostovi obce, města
 • Vyhlášení nejlepší práce – odměna vítěznému kolektivu
 • Příprava a vytištění sborníku
 • Prezentace na školách – tisková konference

Odbornou pomoc při pilotním projektu zajistíme ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, vycházející z Rámcové smlouvy o spolupráci s Občanským sdružením PAMĚŤ.

I MEZI NÁMI ŽIJÍ HRDINOVÉ

Pilotní projekt pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

 • Charakteristika projektu

Přestože v současné době dochází ke schvalování zákona o třetím odboji, můžeme konstatovat, že mezi širokou veřejností se o této problematice ví poměrně málo. Je to patrné i z rozporuplných reakcí, které návrh zákona provázejí.

Protikomunistický nebo také třetí odboj představuje významnou, ovšem donedávna příliš nezmiňovanou kapitolu našich dějin. Šlo o hnutí, které vystupovalo proti komunistické moci v Československu s cílem svrhnout ji. K nejznámějším představitelům třetího odboje patří pravděpodobně bratři Ctirad a Josef Mašínové, ale osob, které se rozhodly proti komunismu bojovat, protože ho vnímaly jako režim zločinný podobně jako za druhé světové války režim fašistický, byly tisíce. O mnoha z nich bohužel dodnes veřejnost nemá tušení.

I když nejcitelněji režim perzekvoval občany během několika let po únoru 1948, kdy probíhaly vykonstruované procesy proti soukromníkům, rolníkům, inteligenci, členům politických stran a reprezentantům církví, během celé doby komunistického režimu v Československu, tedy mezi lety 1948–1989, bylo odsouzeno na 250 000 osob (III. odboj v Československu z pohledu hodnot EPP-ED)

 • Cíle projektu

Níže představený projekt si klade za cíl zapojit do hledání představitelů třetího odboje žáky posledních ročníků základních škol. Formou odhalování osobních příběhů představitelů třetího odboje by měli být žáci seznamováni s historickými událostmi, které jsou v dějepisných učebnicích zmíněny pouze okrajově a není jim věnována dostatečná pozornost.

Žáci se prostřednictvím projektu blíže seznamují s dějinami druhé poloviny 20. století, učí se komunikaci s pamětníky a vyhledávání informací v pramenech a literatuře. Závěrečný výstup projektu – výstava – pak umožní představit tuto problematiku široké veřejnosti.

Programový a časový rámec projektu

 • Programový rámec

1.1 Vytvoření pracovního týmu

V rámci projektu byli osloveni učitelé pilotních škol, kteří budou koordinátory jednotlivých pracovních skupin. Projekt bude zpracováván buď v rámci hodin dějepisu, nebo jako projektová výuka.

Koordinátor projektu (vybraný učitel) jmenuje vedoucího pracovní skupiny (žáka), který bude zodpovědný za komunikaci s autory projektu a za vkládání údajů na webové stránky.

V rámci jednotlivých pracovních týmů je vhodné jmenovat fotografa/kameramana, žáka, který bude shromažďovat veškeré dokumenty spojené s projektem a bude zodpovědný za vkládání dat na webové stránky.

1.2 Kontrola jednotlivých výstupů

Na dílčí výstupy projektu bude dohlížet koordinátor projektu a zároveň budou výstupy hodnoceny odborníky prostřednictvím úkolů na webových stránkách.

 • Časový rámec

září

2.1 Seznámení s projektem

Koordinátor projektu seznámí žáky s tématem projektu a cíli projektu (viz Úvod projektu). Seznámí je rovněž s doménou Třetí odboj a ukáže, jak s ní pracovat.

Žáci mají za úkol vytipovat potenciální představitele třetího odboje ve svém okolí (rodinní příslušníci, kroniky, dobový tisk, archivní prameny ad.).

2.2 Úvodní workshop na téma třetí odboj (přednáška, promítání dokumentu, diskuse, pracovní list – abeceda komunismu, časové vymezení, vymezení pojmu třetí odboj, významné osobnosti třetího odboje).

Život v době komunismu – dramatizace: co nás mohlo potkat, jak bychom reagovali.
Časová dotace: 3 hodiny

Na závěr úvodního workshopu žáci prezentují vybranou osobnost třetího odboje a konzultují s přítomnými odborníky.

říjen – listopad

3.1 Práce s pamětníkem

Poté co byl úspěšně vytipován pamětník třetího odboje, je třeba s ním navázat osobní kontakt. Je možné zvolit formu dopisu, telefonátu atd.

Při oslovení pamětníka je nutné zachovat formální postup, být dostatečně zdvořilí, zřetelně vyjádřit záměr pracovní skupiny a představit cíle projektu.

Před první návštěvou pamětníka, které by se měla zúčastnit jen malá skupinka pracovního týmu, je nutné seznámit žáky se zásadami vedení rozhovoru s pamětníkem.

Žáci si předem připraví otázky, které chtějí pamětníkovi položit. První rozhovor je zpravidla orientační, takže ho není nutné nahrávat.

3.2 Zaznamenávání rozhovoru

Před další návštěvou je třeba zajistit nahrávací techniku a předem vyzkoušet práci s ní.

Při nahrávání rozhovoru je nutné techniku správně nastavit (kamera – stativ, diktafon – náhradní baterie).

Poté co je uskutečněn rozhovor s pamětníkem, je učiněn jeho přepis. Přepsaný rozhovor je nutné dát pamětníkovi k autorizaci.

Informace zmíněné v rozhovoru je rovněž nutné ověřit prostřednictvím archivních pramenů, literatury (viz Seznam níže).

Pokud pamětník poskytne i další prameny vztahující se k jeho výpovědi, např. fotografie, písemné dokumenty ad., pracovní skupina zajistí jejich kopie (finanční prostředky budou zajištěny z grantu).

prosinec

4.1 Závěrečné zpracování projektu

V závěrečné fázi projektu je nutné shromáždit veškeré získané informace. Pracovní skupina vytvoří formu prezentace výstupů na panelu, který dodá Občanské sdružení Paměť.

4.2 Prezentace projektu

Závěrečná výstava a závěrečný workshop jednotlivých pracovních skupin.

4.3 Vyhodnocení nejlepšího projektu

Seznam literatury a odkazů

Kasáček, M. – Navara, L.: Příběhy třetího odboje. Host, Brno 2010

Kasáček, M. – Navara, L.: Mlynáři od Babic. Host, Brno 2008

Navara, L. – Albrecht, J.: Abeceda komunismu. Host, Brno 2010

Dvořáková, Z.: Z letopisů třetího odboje. Praha 1992

Slabák, M.: Třetí odboj. Brno 1995

Kratochvil, J.: III. odboj v Československu z pohledu EPP-ED. 2006

Zemanová-Mazalová, J. A.: Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení. Třetí odboj na Moravě. Brno 1994

Bursík, T.: Přišli jsme na svět, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961. USTR, Praha 2009

Bursík, T.: Osud odbojové organizace Černý lev 777. Praha 2007

Odkazy

www.totalita.cz

www.pametnaroda.cz

www.ustrcr.cz

Otázky (internet)

 1. Uveď přesné datum komunistického puče v Československu.
 2. Co znamenají následující zkratky: StB, SNB, LM?
 3. Která z uvedených osobností nebyla obětí komunistické perzekuce: Milada Horáková, Ctirad Mašín, gen. Josef Mašín, gen. Heliodor Píka?
 4. Co to byla tzv. akce „Kameny“?
 5. V jakém městě dnes můžeme najít Muzeum třetího odboje?